ข้อมูลผู้ป่วยนอก ในพื้นที่ ที่กำหนด และการป่วยตามรหัสการวินิจฉัย ICD 10 TM ตามวันที่ กำหนด
 
เลือก อำเภอ :
 
ข้อมูล ตั้งแต่ วันที่ :   เดือน :    ปี พ.ศ. : 
ถึง วันที่ :   เดือน :    ปี พ.ศ. :     
 
คอลัมภ์ ที่ 1 กำหนด รหัส ICD 10 :       ถึง รหัส ICD 10 : คอลัมภ์ ที่ 2 กำหนด รหัส ICD 10 :       ถึง รหัส ICD 10 :
คอลัมภ์ ที่ 3 กำหนด รหัส ICD 10 :       ถึง รหัส ICD 10 : คอลัมภ์ ที่ 4 กำหนด รหัส ICD 10 :       ถึง รหัส ICD 10 :
คอลัมภ์ ที่ 5 กำหนด รหัส ICD 10 :       ถึง รหัส ICD 10 : คอลัมภ์ ที่ 6 กำหนด รหัส ICD 10 :       ถึง รหัส ICD 10 :
คอลัมภ์ ที่ 7 กำหนด รหัส ICD 10 :       ถึง รหัส ICD 10 : คอลัมภ์ ที่ 8 กำหนด รหัส ICD 10 :       ถึง รหัส ICD 10 :
อำเภอ รหัส ชื่อหน่วยงาน รหัสโรค ICD 10-TM ตามมาตรฐาน ตามที่ท่านกำหนด ( ครั้ง ) จำนวน(คน)
- - - - - - - - ทั้งหมด ผู้ป่วย
6601:เมืองพิจิตร 07608 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07609 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07610 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07611 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07612 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากทาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07613 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07614 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07615 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07616 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07617 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07618 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฆะมัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07619 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงป่าคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07620 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07621 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะคาบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07622 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายคำโห้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07623 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10726 โรงพยาบาลพิจิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14062 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6602:วังทรายพูน 07624 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07625 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาไหล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07626 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07627 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07628 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07629 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพระ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07630 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปล้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11258 โรงพยาบาลวังทรายพูน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6603:โพธิ์ประทับช้าง 07631 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ท่าโพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07632 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07633 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่รอบใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07634 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่รอบเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07635 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07636 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเสือเหลือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07637 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07638 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07639 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07640 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลดงเสือเหลือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11259 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6604:ตะพานหิน 07641 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07642 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเกตุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07643 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรโรงโขน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07644 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07645 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07646 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงตะขบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07647 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองคูณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07648 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสำโรง บ้านวังสำโรง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07649 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07650 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขารวก ตำบลวังหลุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07651 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07652 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับหมัน บ้านทับหมันเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11456 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14063 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่หลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6605:บางมูลนาก 07653 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07654 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ บ้านห้วยคต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07655 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอไกร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07656 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07657 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07658 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07659 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07660 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกรด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเขน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07662 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะกู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07663 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำปะดา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07664 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11260 โรงพยาบาลบางมูลนาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6606:โพทะเล 07665 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายน้ำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07666 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะนง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07667 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07668 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07669 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07670 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07671 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07672 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านั่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07673 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07674 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดขวาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11261 โรงพยาบาลโพทะเล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6607:สามง่าม 07675 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07676 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำแพงดิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07677 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังนก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07681 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07682 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินปอ บ้านเนินพลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07683 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07684 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11262 โรงพยาบาลสามง่าม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6608:ทับคล้อ 07689 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายดงยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07690 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแดง ตำบลเขาทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07691 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07692 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาเจ็ดลูก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07693 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07694 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายทุ่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07695 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11263 โรงพยาบาลทับคล้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11573 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6609:สากเหล็ก 07696 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทับไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07697 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเยี่ยม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07698 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11570 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14064 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากเหล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14065 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกรด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27978 โรงพยาบาลสากเหล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6610:บึงนาราง 07699 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07700 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07701 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07702 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07703 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07704 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงนาราง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27979 โรงพยาบาลบึงนาราง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6611:ดงเจริญ 07705 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังก้านเหลือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07706 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังงิ้วใต้ ตำบลวังงิ้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07707 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07708 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07709 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยพุก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07710 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักขุนเณร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27980 โรงพยาบาลดงเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6612:วชิรบารมี 07678 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07679 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07680 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา ตำบลบ้านนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07685 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหลุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07686 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07687 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบัว ตำบลบ้านนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07688 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาว ตำบลบ้านนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11631 โรงพยาบาลวชิรบารมี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
พัฒนาโดย นายสุวัฒน์ ทับมั่น (0894388826)
งานข้อมูลข่าวสาร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร