ข้อมูลผู้ป่วยใน ในพื้นที่ ที่กำหนด และการป่วยตามรหัสการวินิจฉัย ICD 10 TM ตามวันที่ กำหนด
 
เลือก อำเภอ :
 
ข้อมูล ตั้งแต่ วันที่ :   เดือน :    ปี พ.ศ. : 
ถึง วันที่ :   เดือน :    ปี พ.ศ. :     
 
คอลัมภ์ ที่ 1 กำหนด รหัส ICD 10 :       ถึง รหัส ICD 10 : คอลัมภ์ ที่ 2 กำหนด รหัส ICD 10 :       ถึง รหัส ICD 10 :
คอลัมภ์ ที่ 3 กำหนด รหัส ICD 10 :       ถึง รหัส ICD 10 : คอลัมภ์ ที่ 4 กำหนด รหัส ICD 10 :       ถึง รหัส ICD 10 :
คอลัมภ์ ที่ 5 กำหนด รหัส ICD 10 :       ถึง รหัส ICD 10 : คอลัมภ์ ที่ 6 กำหนด รหัส ICD 10 :       ถึง รหัส ICD 10 :
คอลัมภ์ ที่ 7 กำหนด รหัส ICD 10 :       ถึง รหัส ICD 10 : คอลัมภ์ ที่ 8 กำหนด รหัส ICD 10 :       ถึง รหัส ICD 10 :
รหัส ชื่อหน่วยงาน รหัสโรค ICD 10-TM ตามมาตรฐาน ตามที่ท่านกำหนด ( ครั้ง ) จำนวน(คน)
- - - - - - - - ทั้งหมด ผู้ป่วย
10726 โรงพยาบาลพิจิตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11258 โรงพยาบาลวังทรายพูน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11259 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11456 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11260 โรงพยาบาลบางมูลนาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11261 โรงพยาบาลโพทะเล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11262 โรงพยาบาลสามง่าม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11263 โรงพยาบาลทับคล้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27978 โรงพยาบาลสากเหล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27979 โรงพยาบาลบึงนาราง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27980 โรงพยาบาลดงเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11631 โรงพยาบาลวชิรบารมี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

จัดทำและพัฒนาระบบโดย
พัฒนาโดย นายสุวัฒน์ ทับมั่น (0894388826)
งานข้อมูลข่าวสาร
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร